Kara za cofnięcie licznika w aucie

Od bieżącego roku policjanci ruch drogowego dokonując kontroli pojazdu sprawdzają również przebieg pojazdu. W trakcie prowadzonych czynności dokonują sprawdzenia aktualnego przebiegu pojazdu, który to też wprowadzają do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dane dotyczące przebiegu pojazdów są również ewidencjonowane przez Stacje Kontroli Pojazdów w trakcie okresowych badań technicznych. W razie wykrycia nieprawidłowości a to w szczególności gdy odczyt licznika w trakcie kontroli jest niższy od uprzednio wprowadzone przebiegu wówczas są podejmowane kolejne czynności przez funkcjonariuszy Policji. Ostatnie doniesienia medialne wskazują na coraz więcej takich sytuacji gdy różnice w przebiegu pojazdu wynoszą i 200-300 tysięcy kilometrów. W razie ujawnienia cofnięcia licznika (przebiegu pojazdu) funkcjonariusze policji przeprowadzają czynności procesowe w postaci oględzin licznika . Ponadto w trakcie prowadzonych czynności pojazd w którym ujawniono cofnięty licznik może być zatrzymany przez Policję (odholowany na parking policyjny). Następnie zostanie powołany biegły który ustali kiedy i w jakich okolicznościach doszło do cofnięcia przebiegu pojazdu. Wskazane czynności są dokonywane przez policję na podstawie art. 306a kodeksu karnego który stanowi:

§ 1.Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2.Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
§ 3.W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czy wystąpienie o ponowne wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego przerywa bieg przedawnienia?

Zgodnie z art.123 § 1 pkt 1 k.c. przerwanie biegu przedawnienia następuje przez czynność przed sądami i organami określonymi w tym przepisie, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Regulacja art. 123 § 1 pkt 1 k.c. obejmuje  wszelkie czynności konieczne, a zatem także złożenie wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Powoduje to przerwanie biegu przedawnienia a także jego zawieszenie aż do ukończenia postępowania wywołanego daną czynnością. Zgodnie z orzecznictwem, w normalnym toku czynności wystąpienie z wnioskiem o ponowne wydanie tytułu wykonawczego nie jest niezbędne do dochodzenia roszczenia, zatem nie przerywa biegu przedawnienia. Bezpośrednią natomiast czynnością zmierzającą do egzekwowania roszczenia i przerywającą tym samym bieg przedawnienia, jest złożenie – po uzyskaniu ponownego tytułu wykonawczego – wniosku do właściwego sądu lub komornika o wszczęcie egzekucji. Według oceny Sądu Najwyższego, przyjęcie stanowiska, że złożenie wniosku o ponowne wydanie tytułu wykonawczego przerywa bieg przedawnienia mogłoby stanowić zachętę do nadużywania tego postępowania w celu przedłużania terminu przedawnienia roszczenia. Istnienie jednakże ważny wyjątek. W uchwale Sądu Najwyższego z 16 stycznia 2004 roku, sygn. akt III CZP 101/03 (OSNC 2005, nr 4, poz. 58) uznano, że bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany przez złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na podstawie art. 788 k.p.c. – zmiany strony, co stanowi czynność konieczną do przeprowadzenia egzekucji na rzecz następcy wierzyciela lub przeciwko następcy dłużnika. 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2016 r., sygn. akt II CSK 34/16

Rozwód z adwokatem czy radcą prawnym?

Rozwód – czy korzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego?

Często pojawia się pytanie: czy warto korzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego przy rozwodzie? Ten krótki artykuł udzieli odpowiedzi na to często zadawane pytanie. Na wstępie należy zaznaczyć, że nie ma obowiązku korzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w trakcie rozwodu. Profesjonalnymi pełnomocnikami są adwokat i radca prawny. Tym samym możemy sami przygotować pozew rozwodowy i złożyć go do właściwego sądu. Na kolejnych rozprawach możemy występować bez pełnomocnika.

Co przemawia za tym aby skorzystać z pomocy adwokata w trakcie rozwodu?

Rozwód to bardzo trudny moment w życiu. Często małżonek po licznych sporach, emocjach z tym związanych potrzebuje kogoś kto “na chłodno” przeanalizuje jego sytuację. Taka kompleksowa analiza pozwoli podjąć właściwe kroki i kierunki działania w sprawie o rozwód. Emocje często są złym doradcą dlatego w tym miejscu nieoceniona jest pomoc w rozwodzie adwokata. Adwokat doradzi w sprawie rozwodowej i pomoże w przejściu przez ten trudny okres w życiu. Profesjonalny pełnomocnik skupi się na walce o interes strony, odkładając emocje na bok. Gdy strona działa bez profesjonalnego pełnomocnika często górę biorą emocje. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie bez znaczenia pozostaje ustalenie małżonka winnego rozpadu małżeństwa, chyba że strony uzgodnią orzekanie o rozwodzie bez winy stron. Dlatego tak ważne jest merytoryczne podejście do sprawy i korzystanie z pomocy adwokata rozwodowego.

Reasumując warto skorzystać z pomocy radcy prawnego czy też adwokata przy rozwodzie. Korzyści płynące z pomocy rzetelnego i sprawdzonego adwokata są nie ocenione. Profesjonalna pomoc pozwoli szybko i sprawnie przejść przez rozwód a w następstwie cieszyć się “nowym” życiem.

Zwolnienie pozwanego z kosztów sądowych

Zgodnie z art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zwolnienia od kosztów domagać się może osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.  Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. Jeżeli oświadczenie nie zostało złożone albo nie zawiera wszystkich wymaganych danych sąd wezwie do uzupełnienia braków formalnych. Wniosek o zwolnienie od kosztów strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego złożony bez dołączenia oświadczenia, o którym, zostanie zwrócony zwraca bez wzywania o uzupełnienie braków formalnych wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Można wtedy wnieść ponowny wniosek z wymaganym oświadczeniem.

Pozwany, na etapie sporządzania odpowiedzi na pozew, co do zasady nie może wnosić o zwolnienie z kosztów, które w razie przegranej lub dopuszczenia zawnioskowanego dowodu będzie musiał ponieść w przyszłości. Zwolnienie od kosztów nie może mieć charakteru abstrakcyjnego i odnosić się musi do rzeczywistej skali przypadających do uiszczenia kosztów sądowych. Skoro na danym etapie postępowania obowiązek ich uiszczenia po stronie pozwanego jeszcze nie powstał, udzielanie mu zwolnienia byłoby bezprzedmiotowe. Odnosi się to także m.in. do
zaliczki na koszty wnioskowanego dowodu, w tym opinii biegłego. Sąd musi najpierw taki dowód dopuścić, a następnie mając wiedzę o aktualnym stanie o majątku i
dochodach pozwanego ocenić, czy istnieje potrzeba zwolnienia go od ponoszenia kosztów biegłego.

tak, Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dnia 4 kwietnia 2019 r., sygn. akt: I ACz 294/19

Twój dłużnik nie płaci? Jest to ostatni moment aby wnieść powództwo.

Zgodnie z planowaną nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego ma zostać zlikwidowana instytucja fikcji doręczenia. Co to oznacza w praktyce? W sytuacji gdy poczta nie dostarczy pisma to zajmie się tym komornik. Takie rozwiązanie znacznie umacnia gwarancje procesowe pozwanych – dłużników. Komornik będzie miał dwa miesiące na doręczenie pisma lub też ustalenie aktualnego adresu pozwanego. Upływ wyżej wymienionego terminu spowoduje zawieszenie postępowania. Mimo tego nadal będzie można ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego. Przy czym należy w tym miejscu zaznaczyć że ustanowienie kuratora wiąże się z opłatami i koniecznością wykazania, że wykonało się wszelkie kroki celem ustalenia miejsca zamieszkania pozwanego.

Doręczenie za pośrednictwem komornika będzie to droższe. Ma to być kwota 60 zł a w sytuacji konieczności poszukiwania adresu powoda będzie to dodatkowo kwota 40 złotych. Komornik będzie miał prawo rozpytywać rodzinę czy sąsiadów, a także zwracać się do Urzędu Skarbowego, ZUS czy też banków. Natomiast nie będzie mógł sprawdzać bazy PESEL. Sprawdzeń w bazie PESEL dokonuje sąd.

Nowe rozwiązanie bezsprzecznie spowoduję większą ochronę pozwanych, ale tym samym utrudni dochodzenie roszczeń przez wierzyciela, który będzie obciążony dodatkowymi kosztami (komornika). Dlatego należy nie zwlekać i złożyć niezwłocznie pozew o zapłatę na starych zasadach. Aby szybko pozwać dłużnika może być pomocny w tym adwokat.

Formularz na którym składa się wniosek o alimenty natychmiastowe (ryczałtowe)

Aby szybko uzyskać alimenty na dziecko należy złożyć wniosek na właściwym formularzu o alimenty natychmiastowe czyli tzw. ryczałtowe. Dzięki takiemu wnioskowi rodzić nie musi długo czekać na alimenty na dziecko. Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało wzór pozwu o alimenty natychmiastowe w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym. Nawet w przypadku ubiegania się o alimenty na kilkoro dzieci wystarczy jeden pozew. Co istotne, sąd taki pozew rozpatruje niezwłocznie przy czym nie później niż w terminie 14 dni od jego wniesienia. Kwoty zasądzonych świadczeń nie będą zależeć od rzeczywistych potrzeb dziecka ani możliwości zarobkowych rodzica.

Kwoty natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych wyglądają następująco:

496 złotych – jedno dziecko
450 złotych – na każde z dwojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców
404 złote – na każde z trojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców
359 złotych – na każde z czworga dzieci pochodzących do tych samych rodziców
313 złotych na każde z pięciorga i więcej dzieci pochodzących od tych samych rodziców .

Alimenty od małżonka uznanego za wyłącznie winnego.

Podstawą żądania alimentów od małżonka uznanego przez sąd za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego na rzecz małżonka niewinnego jest przepis art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z treścią którego w sytuacji gdy jeden małżonek został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.
Zakres obowiązku alimentacyjnego wyznacza granica usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego z jednej strony, a z drugiej strony możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, przy czym
małżonek uprawniony do alimentacji nie musi znajdować się w niedostatku.
Aby obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego zaktualizował się, spełnione muszą być ogólne przesłanki wyraźnie określone w art. 60 § 2 kro. Przez użycie słów “sąd może orzec”, dał wyraz pewnej swobodzie (nie dowolności) sędziowskiej, która pozwoli sądowi na oddalenie powództwa, jednakże tylko wyjątkowo, gdy będą przemawiały za tym konkretne, bardzo ważne powody (Sąd Rejonowy w Toruniu z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt: RC III 815/16). Sąd rozpatrując sprawę musi rozstrzygnąć, czy rozwód faktycznie pociągnął istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, a w razie pozytywnej odpowiedzi ustalić czy i w jakim zakresie małżonek uznany za winnego obowiązany jest przyczyniać się do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb powódki. Pojęcie sytuacji materialnej ujmowane jest jako stosunek ilości środków potrzebnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego do tej ilości
środków, jakimi małżonek niewinny, przy pełnym wykorzystaniu swych możliwości zarobkowych i majątkowych, rzeczywiście rozporządza. Z kolei pogorszenie sytuacji materialnej może polegać tak na
zmniejszeniu ilości środków pozostających do dyspozycji małżonka niewinnego, jak i na zwiększeniu zakresu jego usprawiedliwionych potrzeb. Sąd winien wziąć pod uwagę skutki zmiany struktury
rodziny, zwiększone obowiązki wychowawcze, utratę pomocy małżonka, możliwości korzystania za określonych świadczeń społecznych związanych z jego osobą, utratę mieszkania czy samochodu. (wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 25 marca 2014r., sygn. akt: VI Ca 121/14). Zgodnie z orzecznictwem orzekając o żądaniu małżonka niewinnego zasądzenia alimentów na podstawie art.
60 § 2 k.r.o. sąd powinien porównać sytuację, w jakiej małżonek niewinny znajdzie się po rozwodzie, z sytuacją, w jakiej by się znajdował, gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo.
Uregulowanie z art. 60 § 2 k.r.o. nie daje jednakże małżonkowi niewinnemu prawa do równej stopy życiowej z małżonkiem zobowiązanym, lecz daje mu prawo do bardziej dostatniego życia poprzez
przyczynienie się w odpowiednim zakresie do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb, chociażby nie znajdował się w niedostatku. Zakres tego świadczenia zależy od „usprawiedliwionych potrzeb”
uprawnionego. Ponieważ nie jest to równoznaczne z zapewnieniem uprawnionemu poziomu życia na
stopie równej z tą, jaką miałby w przypadku istnienia małżeństwa, to kryterium równej stopy życiowej
stanowi tylko jedno z kryteriów, jakie należy brać pod uwagę przy ustalaniu zakresu omawianego obowiązku. Ponadto należy uwzględniać możliwości zarobkowe i majątkowe uprawnionego. Różnica
między ilością środków potrzebnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego a możliwościami zarobkowymi i majątkowymi zobowiązanego stanowi właśnie
„odpowiedni zakres”, w jakim małżonek ponoszący wyłączną winę rozkładu pożycia powinien przyczyniać się do zaspokajania potrzeb małżonka niewinnego (tak Tomasz Sokołowski w komentarzu do art.60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, LEX 2013). W sprawach o alimenty istotne jest postępowanie dowodowe, które wykaże zasadność bądź niezasadność zgłoszonego
roszczenia. W takim postępowaniu może pomóc adwokat.

unsplash-logoEric Ward

Alimenty ryczałtowe tzw. natychmiastowe

Słowo alimenty wywodzi się z łaciny. Alimentum oznacza pokarm i alere co znaczy karmić, żywić. Aliemtny są to świadczenia na rzecz osób świadczone przez inne osoby fizyczne. Alimenty można otrzymać na dzieci, małżonka (męża, żonę).

W 2019 roku jest planowana nowelizacja kodeksu rodzinno opiekuńczego dotycząca alimentów na dzieci.  Zgodnie z planowaną nowelizacją ma zostać wdrożona procedura natychmiastowego uzyskiwania zryczałtowanych świadczeń alimentacyjnych czyli tzw. alimenty natychmiastowe. Cel wprowadzenia zryczałtowanych alimentów to uproszczenie procedury uzyskiwania alimentów oraz odciążenie sądów, które zajmują się sprawami rodzinnymi. Nowela kodeksu rodzinnego ma umożliwić uzyskanie alimentów na jedno dziecko w kwocie 460,00 złotych, natomiast przy dwójce dzieci ma to być kwota po 420,00 złotych a już przy trójce dzieci jest mowa o kwocie rzędu 380,00 złotych na dziecko.

Procedura ma się opierać na złożeniu właściwego formularza w sądzie. Taki formularz może zostać złożony w imieniu rodzica przez adwokata. Po złożeniu pozwu na formularzu referendarz sądowy będzie wydawał nakaz zapłaty alimentów zryczałtowanych.  Będzie się to odbywało na takich samych zasadach jak w postępowaniu uproszczonym.  Uzyskanie nakazu zapłaty alimentów zryczałtowanych będzie trwało 14 dni.

Nakaz zapłaty będzie można skierować od razu do komornika, celem przeprowadzeni egzekucji z majątku dłużnika. Ponadto uzyskanie nakazu zapłaty alimentów zryczałtowanych nie wstrzymuje drogi uzyskania wyższych alimentów w drodze tradycyjnego postępowania.

Dłużnik alimentacyjny będzie mógł wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty. Jednakże do czasu uchylenia nakazu zapłaty będzie zobowiązany do uiszczania alimentów.

źródło: rp.pl