Zwolnienie pozwanego z kosztów sądowych

Zgodnie z art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zwolnienia od kosztów domagać się może osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.  Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. Jeżeli oświadczenie nie zostało złożone albo nie zawiera wszystkich wymaganych danych sąd wezwie do uzupełnienia braków formalnych. Wniosek o zwolnienie od kosztów strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego złożony bez dołączenia oświadczenia, o którym, zostanie zwrócony zwraca bez wzywania o uzupełnienie braków formalnych wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Można wtedy wnieść ponowny wniosek z wymaganym oświadczeniem.

Pozwany, na etapie sporządzania odpowiedzi na pozew, co do zasady nie może wnosić o zwolnienie z kosztów, które w razie przegranej lub dopuszczenia zawnioskowanego dowodu będzie musiał ponieść w przyszłości. Zwolnienie od kosztów nie może mieć charakteru abstrakcyjnego i odnosić się musi do rzeczywistej skali przypadających do uiszczenia kosztów sądowych. Skoro na danym etapie postępowania obowiązek ich uiszczenia po stronie pozwanego jeszcze nie powstał, udzielanie mu zwolnienia byłoby bezprzedmiotowe. Odnosi się to także m.in. do
zaliczki na koszty wnioskowanego dowodu, w tym opinii biegłego. Sąd musi najpierw taki dowód dopuścić, a następnie mając wiedzę o aktualnym stanie o majątku i
dochodach pozwanego ocenić, czy istnieje potrzeba zwolnienia go od ponoszenia kosztów biegłego.

tak, Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dnia 4 kwietnia 2019 r., sygn. akt: I ACz 294/19

Twój dłużnik nie płaci? Jest to ostatni moment aby wnieść powództwo.

Zgodnie z planowaną nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego ma zostać zlikwidowana instytucja fikcji doręczenia. Co to oznacza w praktyce? W sytuacji gdy poczta nie dostarczy pisma to zajmie się tym komornik. Takie rozwiązanie znacznie umacnia gwarancje procesowe pozwanych – dłużników. Komornik będzie miał dwa miesiące na doręczenie pisma lub też ustalenie aktualnego adresu pozwanego. Upływ wyżej wymienionego terminu spowoduje zawieszenie postępowania. Mimo tego nadal będzie można ustanowić kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego. Przy czym należy w tym miejscu zaznaczyć że ustanowienie kuratora wiąże się z opłatami i koniecznością wykazania, że wykonało się wszelkie kroki celem ustalenia miejsca zamieszkania pozwanego.

Doręczenie za pośrednictwem komornika będzie to droższe. Ma to być kwota 60 zł a w sytuacji konieczności poszukiwania adresu powoda będzie to dodatkowo kwota 40 złotych. Komornik będzie miał prawo rozpytywać rodzinę czy sąsiadów, a także zwracać się do Urzędu Skarbowego, ZUS czy też banków. Natomiast nie będzie mógł sprawdzać bazy PESEL. Sprawdzeń w bazie PESEL dokonuje sąd.

Nowe rozwiązanie bezsprzecznie spowoduję większą ochronę pozwanych, ale tym samym utrudni dochodzenie roszczeń przez wierzyciela, który będzie obciążony dodatkowymi kosztami (komornika). Dlatego należy nie zwlekać i złożyć niezwłocznie pozew o zapłatę na starych zasadach. Aby szybko pozwać dłużnika może być pomocny w tym adwokat.

Alimenty ryczałtowe tzw. natychmiastowe

Słowo alimenty wywodzi się z łaciny. Alimentum oznacza pokarm i alere co znaczy karmić, żywić. Aliemtny są to świadczenia na rzecz osób świadczone przez inne osoby fizyczne. Alimenty można otrzymać na dzieci, małżonka (męża, żonę).

W 2019 roku jest planowana nowelizacja kodeksu rodzinno opiekuńczego dotycząca alimentów na dzieci.  Zgodnie z planowaną nowelizacją ma zostać wdrożona procedura natychmiastowego uzyskiwania zryczałtowanych świadczeń alimentacyjnych czyli tzw. alimenty natychmiastowe. Cel wprowadzenia zryczałtowanych alimentów to uproszczenie procedury uzyskiwania alimentów oraz odciążenie sądów, które zajmują się sprawami rodzinnymi. Nowela kodeksu rodzinnego ma umożliwić uzyskanie alimentów na jedno dziecko w kwocie 460,00 złotych, natomiast przy dwójce dzieci ma to być kwota po 420,00 złotych a już przy trójce dzieci jest mowa o kwocie rzędu 380,00 złotych na dziecko.

Procedura ma się opierać na złożeniu właściwego formularza w sądzie. Taki formularz może zostać złożony w imieniu rodzica przez adwokata. Po złożeniu pozwu na formularzu referendarz sądowy będzie wydawał nakaz zapłaty alimentów zryczałtowanych.  Będzie się to odbywało na takich samych zasadach jak w postępowaniu uproszczonym.  Uzyskanie nakazu zapłaty alimentów zryczałtowanych będzie trwało 14 dni.

Nakaz zapłaty będzie można skierować od razu do komornika, celem przeprowadzeni egzekucji z majątku dłużnika. Ponadto uzyskanie nakazu zapłaty alimentów zryczałtowanych nie wstrzymuje drogi uzyskania wyższych alimentów w drodze tradycyjnego postępowania.

Dłużnik alimentacyjny będzie mógł wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty. Jednakże do czasu uchylenia nakazu zapłaty będzie zobowiązany do uiszczania alimentów.

źródło: rp.pl