Formularz na którym składa się wniosek o alimenty natychmiastowe (ryczałtowe)

Aby szybko uzyskać alimenty na dziecko należy złożyć wniosek na właściwym formularzu o alimenty natychmiastowe czyli tzw. ryczałtowe. Dzięki takiemu wnioskowi rodzić nie musi długo czekać na alimenty na dziecko. Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało wzór pozwu o alimenty natychmiastowe w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym. Nawet w przypadku ubiegania się o alimenty na kilkoro dzieci wystarczy jeden pozew. Co istotne, sąd taki pozew rozpatruje niezwłocznie przy czym nie później niż w terminie 14 dni od jego wniesienia. Kwoty zasądzonych świadczeń nie będą zależeć od rzeczywistych potrzeb dziecka ani możliwości zarobkowych rodzica.

Kwoty natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych wyglądają następująco:

496 złotych – jedno dziecko
450 złotych – na każde z dwojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców
404 złote – na każde z trojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców
359 złotych – na każde z czworga dzieci pochodzących do tych samych rodziców
313 złotych na każde z pięciorga i więcej dzieci pochodzących od tych samych rodziców .

Alimenty od małżonka uznanego za wyłącznie winnego.

Podstawą żądania alimentów od małżonka uznanego przez sąd za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego na rzecz małżonka niewinnego jest przepis art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z treścią którego w sytuacji gdy jeden małżonek został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.
Zakres obowiązku alimentacyjnego wyznacza granica usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego z jednej strony, a z drugiej strony możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, przy czym
małżonek uprawniony do alimentacji nie musi znajdować się w niedostatku.
Aby obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego zaktualizował się, spełnione muszą być ogólne przesłanki wyraźnie określone w art. 60 § 2 kro. Przez użycie słów “sąd może orzec”, dał wyraz pewnej swobodzie (nie dowolności) sędziowskiej, która pozwoli sądowi na oddalenie powództwa, jednakże tylko wyjątkowo, gdy będą przemawiały za tym konkretne, bardzo ważne powody (Sąd Rejonowy w Toruniu z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt: RC III 815/16). Sąd rozpatrując sprawę musi rozstrzygnąć, czy rozwód faktycznie pociągnął istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, a w razie pozytywnej odpowiedzi ustalić czy i w jakim zakresie małżonek uznany za winnego obowiązany jest przyczyniać się do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb powódki. Pojęcie sytuacji materialnej ujmowane jest jako stosunek ilości środków potrzebnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego do tej ilości
środków, jakimi małżonek niewinny, przy pełnym wykorzystaniu swych możliwości zarobkowych i majątkowych, rzeczywiście rozporządza. Z kolei pogorszenie sytuacji materialnej może polegać tak na
zmniejszeniu ilości środków pozostających do dyspozycji małżonka niewinnego, jak i na zwiększeniu zakresu jego usprawiedliwionych potrzeb. Sąd winien wziąć pod uwagę skutki zmiany struktury
rodziny, zwiększone obowiązki wychowawcze, utratę pomocy małżonka, możliwości korzystania za określonych świadczeń społecznych związanych z jego osobą, utratę mieszkania czy samochodu. (wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 25 marca 2014r., sygn. akt: VI Ca 121/14). Zgodnie z orzecznictwem orzekając o żądaniu małżonka niewinnego zasądzenia alimentów na podstawie art.
60 § 2 k.r.o. sąd powinien porównać sytuację, w jakiej małżonek niewinny znajdzie się po rozwodzie, z sytuacją, w jakiej by się znajdował, gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo.
Uregulowanie z art. 60 § 2 k.r.o. nie daje jednakże małżonkowi niewinnemu prawa do równej stopy życiowej z małżonkiem zobowiązanym, lecz daje mu prawo do bardziej dostatniego życia poprzez
przyczynienie się w odpowiednim zakresie do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb, chociażby nie znajdował się w niedostatku. Zakres tego świadczenia zależy od „usprawiedliwionych potrzeb”
uprawnionego. Ponieważ nie jest to równoznaczne z zapewnieniem uprawnionemu poziomu życia na
stopie równej z tą, jaką miałby w przypadku istnienia małżeństwa, to kryterium równej stopy życiowej
stanowi tylko jedno z kryteriów, jakie należy brać pod uwagę przy ustalaniu zakresu omawianego obowiązku. Ponadto należy uwzględniać możliwości zarobkowe i majątkowe uprawnionego. Różnica
między ilością środków potrzebnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego a możliwościami zarobkowymi i majątkowymi zobowiązanego stanowi właśnie
„odpowiedni zakres”, w jakim małżonek ponoszący wyłączną winę rozkładu pożycia powinien przyczyniać się do zaspokajania potrzeb małżonka niewinnego (tak Tomasz Sokołowski w komentarzu do art.60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, LEX 2013). W sprawach o alimenty istotne jest postępowanie dowodowe, które wykaże zasadność bądź niezasadność zgłoszonego
roszczenia. W takim postępowaniu może pomóc adwokat.

unsplash-logoEric Ward

Alimenty ryczałtowe tzw. natychmiastowe

Słowo alimenty wywodzi się z łaciny. Alimentum oznacza pokarm i alere co znaczy karmić, żywić. Aliemtny są to świadczenia na rzecz osób świadczone przez inne osoby fizyczne. Alimenty można otrzymać na dzieci, małżonka (męża, żonę).

W 2019 roku jest planowana nowelizacja kodeksu rodzinno opiekuńczego dotycząca alimentów na dzieci.  Zgodnie z planowaną nowelizacją ma zostać wdrożona procedura natychmiastowego uzyskiwania zryczałtowanych świadczeń alimentacyjnych czyli tzw. alimenty natychmiastowe. Cel wprowadzenia zryczałtowanych alimentów to uproszczenie procedury uzyskiwania alimentów oraz odciążenie sądów, które zajmują się sprawami rodzinnymi. Nowela kodeksu rodzinnego ma umożliwić uzyskanie alimentów na jedno dziecko w kwocie 460,00 złotych, natomiast przy dwójce dzieci ma to być kwota po 420,00 złotych a już przy trójce dzieci jest mowa o kwocie rzędu 380,00 złotych na dziecko.

Procedura ma się opierać na złożeniu właściwego formularza w sądzie. Taki formularz może zostać złożony w imieniu rodzica przez adwokata. Po złożeniu pozwu na formularzu referendarz sądowy będzie wydawał nakaz zapłaty alimentów zryczałtowanych.  Będzie się to odbywało na takich samych zasadach jak w postępowaniu uproszczonym.  Uzyskanie nakazu zapłaty alimentów zryczałtowanych będzie trwało 14 dni.

Nakaz zapłaty będzie można skierować od razu do komornika, celem przeprowadzeni egzekucji z majątku dłużnika. Ponadto uzyskanie nakazu zapłaty alimentów zryczałtowanych nie wstrzymuje drogi uzyskania wyższych alimentów w drodze tradycyjnego postępowania.

Dłużnik alimentacyjny będzie mógł wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty. Jednakże do czasu uchylenia nakazu zapłaty będzie zobowiązany do uiszczania alimentów.

źródło: rp.pl