Czy wystąpienie o ponowne wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego przerywa bieg przedawnienia?

Zgodnie z art.123 § 1 pkt 1 k.c. przerwanie biegu przedawnienia następuje przez czynność przed sądami i organami określonymi w tym przepisie, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Regulacja art. 123 § 1 pkt 1 k.c. obejmuje  wszelkie czynności konieczne, a zatem także złożenie wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Powoduje to przerwanie biegu przedawnienia a także jego zawieszenie aż do ukończenia postępowania wywołanego daną czynnością. Zgodnie z orzecznictwem, w normalnym toku czynności wystąpienie z wnioskiem o ponowne wydanie tytułu wykonawczego nie jest niezbędne do dochodzenia roszczenia, zatem nie przerywa biegu przedawnienia. Bezpośrednią natomiast czynnością zmierzającą do egzekwowania roszczenia i przerywającą tym samym bieg przedawnienia, jest złożenie – po uzyskaniu ponownego tytułu wykonawczego – wniosku do właściwego sądu lub komornika o wszczęcie egzekucji. Według oceny Sądu Najwyższego, przyjęcie stanowiska, że złożenie wniosku o ponowne wydanie tytułu wykonawczego przerywa bieg przedawnienia mogłoby stanowić zachętę do nadużywania tego postępowania w celu przedłużania terminu przedawnienia roszczenia. Istnienie jednakże ważny wyjątek. W uchwale Sądu Najwyższego z 16 stycznia 2004 roku, sygn. akt III CZP 101/03 (OSNC 2005, nr 4, poz. 58) uznano, że bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany przez złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na podstawie art. 788 k.p.c. – zmiany strony, co stanowi czynność konieczną do przeprowadzenia egzekucji na rzecz następcy wierzyciela lub przeciwko następcy dłużnika. 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2016 r., sygn. akt II CSK 34/16

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *