Kara za cofnięcie licznika w aucie

Od bieżącego roku policjanci ruch drogowego dokonując kontroli pojazdu sprawdzają również przebieg pojazdu. W trakcie prowadzonych czynności dokonują sprawdzenia aktualnego przebiegu pojazdu, który to też wprowadzają do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dane dotyczące przebiegu pojazdów są również ewidencjonowane przez Stacje Kontroli Pojazdów w trakcie okresowych badań technicznych. W razie wykrycia nieprawidłowości a to w szczególności gdy odczyt licznika w trakcie kontroli jest niższy od uprzednio wprowadzone przebiegu wówczas są podejmowane kolejne czynności przez funkcjonariuszy Policji. Ostatnie doniesienia medialne wskazują na coraz więcej takich sytuacji gdy różnice w przebiegu pojazdu wynoszą i 200-300 tysięcy kilometrów. W razie ujawnienia cofnięcia licznika (przebiegu pojazdu) funkcjonariusze policji przeprowadzają czynności procesowe w postaci oględzin licznika . Ponadto w trakcie prowadzonych czynności pojazd w którym ujawniono cofnięty licznik może być zatrzymany przez Policję (odholowany na parking policyjny). Następnie zostanie powołany biegły który ustali kiedy i w jakich okolicznościach doszło do cofnięcia przebiegu pojazdu. Wskazane czynności są dokonywane przez policję na podstawie art. 306a kodeksu karnego który stanowi:

§ 1.Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2.Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
§ 3.W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *