Zwolnienie pozwanego z kosztów sądowych

Zgodnie z art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zwolnienia od kosztów domagać się może osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.  Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. Jeżeli oświadczenie nie zostało złożone albo nie zawiera wszystkich wymaganych danych sąd wezwie do uzupełnienia braków formalnych. Wniosek o zwolnienie od kosztów strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego złożony bez dołączenia oświadczenia, o którym, zostanie zwrócony zwraca bez wzywania o uzupełnienie braków formalnych wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Można wtedy wnieść ponowny wniosek z wymaganym oświadczeniem.

Pozwany, na etapie sporządzania odpowiedzi na pozew, co do zasady nie może wnosić o zwolnienie z kosztów, które w razie przegranej lub dopuszczenia zawnioskowanego dowodu będzie musiał ponieść w przyszłości. Zwolnienie od kosztów nie może mieć charakteru abstrakcyjnego i odnosić się musi do rzeczywistej skali przypadających do uiszczenia kosztów sądowych. Skoro na danym etapie postępowania obowiązek ich uiszczenia po stronie pozwanego jeszcze nie powstał, udzielanie mu zwolnienia byłoby bezprzedmiotowe. Odnosi się to także m.in. do
zaliczki na koszty wnioskowanego dowodu, w tym opinii biegłego. Sąd musi najpierw taki dowód dopuścić, a następnie mając wiedzę o aktualnym stanie o majątku i
dochodach pozwanego ocenić, czy istnieje potrzeba zwolnienia go od ponoszenia kosztów biegłego.

tak, Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dnia 4 kwietnia 2019 r., sygn. akt: I ACz 294/19